01

74th Miyasama International Ski Games (2003/03/08)

01_std.jpg

  • Photo 2 of 25
  • 2003-03-10

TK Sports Shooting > Biathlon > Gallery > 01